NGUYỄN QUỐC TUẤN

Trưởng phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Hội Đồng quản trị Tập đoàn Hương Sen

Giới thiệu ban Hội Đồng quản trị tập đoàn Hương Sen

Ban lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen

Giới thiệu ban Lãnh đạo tập đoàn Hương Sen