Bia Đại Việt - văn hóa bia của người Việt
“Thương hiệu bia Đại Việt xuất phát từ tâm huyết của bản thân tôi đối với lịch sử của quê hương và dân tộc. Không phải tự nhiên mà tôi chọn cái tên...Xem tiếp