Trần Văn Sen

Chủ tịch hội đồng quản trị

Tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen

Hội Đồng quản trị Tập đoàn Hương Sen

Giới thiệu ban Hội Đồng quản trị tập đoàn Hương Sen